Đóng lại


Thực đơn Tháng 7

10/07/2013 14:39

 

           DỰ KIẾN THùc ĐƠN TUẦN 1(01 - 05)th¸ng 07 NĂM 2013

Trường mầm non Việt Bun

Chế độ

Thời gian

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thø s¸u

Chế

độ

nhà

trẻ

9h15 Ăn nhẹ

Sữa EnfakidA+

GrowA+

S÷a EnfakidA+

Sữa Grow

S÷a EnfakidA+

10h15 Ch¸o

Ch¸o thÞt gµ

Ch¸o t/ n¹c vai

Ch¸o nÊu thÞt +trøng gµ

Ch¸o nÊu thÞt bß

Ch¸o nÊu thÞt,t«m

Mãn mn

10h30

Mãn canh

T/gµ xµo m­íp, gi¸

 

Canh riªu cua

ThÞt kho tµu

 

BÝ xanh nÊu t«m

Trøng  st tht,nÊm miÕn

 

Rau ngãt nÊu thÞt gµ

T/ bß xµo ngò s¾c

 

Canh riªu c¸

T«m rim thÞt

 

 

C¶i ngät nÊu t/ bß

2h30 Ph chiu

Dưa hấu

B¸nh can xi

N­íc cam

B¸nh Can xi

Chuèi tiªu

3h00

ChÝnh chiu

Thịt bò rim gừng

Canh cải nấu thịt

Sóp gµ -  nÊm

B¸nh cuÊn thÞt, nÊm

Phë gµ

B¸nh ®a nÊu thÞt bß

Chế

độ

mu

giáo

 

 

 

 

 

 

Mãn mn

10h45

Mãn canh

T/gµ xµo m­íp, gi¸

Canh riªu cua

ThÞt kho tµu

 

BÝ xanh nÊu t«m

Trøng  st tht nÊm miÕn

 

Rau ngãt nÊu thÞt gµ

T/ bß xµo ngò s¾c

 

 Canh riªu c¸

T«m rim thÞt

 

 

C¶i ngät nÊu t/ bß

2h30

Phô chiu

D­a hÊu

B¸nh mú gèi

 

ThÞt + nÊm

 

Chuối tiêu

 

S÷a dd Vita

 

3h00

ChÝnh chiu

 

Mú t«m nÊu thÞt bß

Sóp gµ - nÊm

B¸nh  cuÊn

Phë gµ

B¸nh  Su kem