Đóng lại


Thực đơn Tháng 1

24/01/2017 17:28

UỶ BAN NHÂN DÂN QUẬN HAI BÀ TRƯNG
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT - BUN


DỰ KIẾN THỰC ĐƠN THÁNG 1 NĂM 2017 
Tuần 1 ( ngày 02/01 đến ngày 06/01)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

DỰ KIẾN THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2016
Tuần 2 ( ngày 09/01 đến ngày 13/01)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

DỰ KIẾN THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2016
Tuần 3 ( ngày 16/01 đến ngày 20/01)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------  

DỰ KIẾN THỰC ĐƠN THÁNG 12 NĂM 2016
Tuần 4 ( ngày 23/01 đến ngày 20/01)