Đóng lại


Ngày Hội sáng tạo của các bé tr][ngf MN Việt - Bun

10/03/2017 11:49

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người

Bác Hiệu trưởng Bùi Thị Kim Xuân tuyên bố khai mạc

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người trên sân khấu và trong nhà

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và đám đông

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám đông và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi, trẻ em và bàn

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và bàn

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa và thực vật

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa

 

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa và văn bản

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa

 

Trong hình ảnh có thể có: hoa, thực vật và trong nhà

 

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày, hoa và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang đứng

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang cười, trong nhà

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang cười, hoa