Đóng lại


TKB Nhà trẻ Tháng 6 năm 2013

12/06/2013 09:58

KÕ HO¹CH HO¹T §éng 2013  Khèi Nhµ trÎ

Thêi gian thùc hiÖn: 3 tuÇn ( tõ ngµy 3/6/2013 ®Õn 14/6/1013 vµ tõ ngµy 24/6/2013 ®Õn ngµy 28/6/2013)

 

THø / TUÇN

 

TuÇn 1

(Tuần 1 từ 3/6 đến 7/6 )

TuÇn 2

(Tuần 2 từ 10/6 đến 14/6 )

TuÇn 3

( Tuần 3 từ 24/6 đến 28/6 )

 

THỨ 2

¢m nh¹c:

- D¹y h¸t: Nhµ cña t«i V§TN : Chim mÑ chim con (NDKH)

 

 

¢m nh¹c:

H¸t : Hoa bÐ ngoan

( NDTT)

V§TN: Chim bay

 

¢m nh¹c:

- Nghe: Gµ trèng, mÌo con vµ cón con ( NDTT)

- V§TN: CHim mÑ chim con

(NDKH)

 

 

THỨ 3

- Th¬ : Yªu mÑ

KÓ chuyÖn : Qu¶ thÞ

 

ChuyÖn kÓ:

C¸ vµ chim

 

THỨ 4

NBPB:

- ¤n mµu xanh :

  D¸n c©y mµu xanh.

 

T¹o h×nh:

T« mµu c¸c lo¹i hoa

T¹o h×nh:

T« mµu c¸c con vËt sèng d­íi n­íc

 

 

THỨ 5

VËn ®éng:

- BTPTC: TËp víi cê.

- V§CB: Nh¶y b¾t bãng.

- TCV§: Bãng trßn to.

 

VËn ®éng:

-BTPTC: TËp víi cµnh hoa

-V§CB:  Nh¶y xa b»ng 2 ch©n.

-TCV§: Bãng trßn to

 

 

VËn ®éng:

-BTPTC: Gµ g¸y

-V§CB: B­íc qua vËt c¶n cao 5- 7 Cm

-TCV§: MÌo vµ chim sÎ

 

 

THỨ 6

NBTN:

- Gia ®×nh th©n yªu cña bÐ ( bè mÑ, «ng bµ )

NBTN:

Hoa lay ¬n, hoa ly

NBTN:

T«m, cua, c¸