Đóng lại


TKB MG lớn tháng 6 năm 2013

12/06/2013 09:56

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG  tháng 6- 2013 khối MG lớn

                            Thời gian : 3 tuần ( TỪ NGÀY 3/6 -> 28/6/2013)

Tun

 

Th

Tun 1

T 3/6 đến 7/6

Tun 2

T 10/6 đến 14/6

Tun 3

T 24/6 đến 28/6

 

Thứ hai

ÂN: Hát, VĐ: mùa hè đến

        Nghe: khúc ca mùa hạ

        TC: tai ai tinh

ÂN: Hát+VĐ: Bé yêu biển

       Nghe: Biển Việt Nam

         TC: Nghe tiết tấu chuyển nhạc cụ

  Dạy hát: Tôi là gió

Nghe: Mưa bóng mây

TC: Vũ điệu thiên nhiên

Thứ ba

Truyện : Cầu vồng

Thơ: Trên bãi biển

Tìm hiểu một số hiện tượng thiên nhiên

Thứ tư

Tô chữ o, ô, ơ.

Tô chữ a, ă â.

Tô chữ e, ê.

Thứ năm

To¸n: Ôn thêm bớt trong phạm vi 7.

 

To¸n: ôn thêm bớt trong phạm vi 8.

Toán: Ôn thêm bớt trong phạm vi 9

 

Thứ s¸u

Bß zÝch z¾c qua 5 hép

TC: MÌo ®uæi chuét

 

BËt chôm t¸ch ch©n qua 5 vßng

NÐm tróng ®Ých th¼ng ®øng

          VÏ theo ý thÝch