Đóng lại


Siêu nhân nhí của các bé Khối MG nhỡ trường mầm non Việt - Bun

03/04/2017 17:09

Một số hình ảnh của khối mẫu giáo nhỡ:

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng và trong nhà

 

 Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và văn bản

 

 

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu và mọi người đang đứng

 

 Trong hình ảnh có thể có: 7 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người

 

 Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 8 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 12 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng

 

 

 

 Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng