Đóng lại


Các bé khám sức khỏe

21/03/2017 15:48

Một số hình ảnh trong buổi khám sức khỏe của học sinh:

 

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang ngồi và thực vật

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và mọi người đang đứng

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 4 người, mọi người đang ngồi

 

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi và điện thoại

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang ngồi và trẻ em

 

Trong hình ảnh có thể có: 3 người

 

Trong hình ảnh có thể có: 2 người, mọi người đang đứng